Hoe zit dat nu met die veelbelovende roman?


Hoe een centrumstad (on)bewust de toekomst van Limburg hypothekeert.


De meest foute foto die Jan Jambon kon tweeten.
Luk Balcer

Creatieve, lankmoedige agrariër // Schrijft, bedenkt, tekent en realiseert (zich vaak dat het ook anders kon).

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store