“De Danser” — 150 dagen later

Hoe zit dat nu met die veelbelovende roman?

Op zoek naar een uitgever.

“Denk eerst na, impulsieve idioot!”

Ondeelbaar enthousiasme

Het verhaal is (gelukkig) nog niet ten einde

--

--

Creatieve, lankmoedige agrariër // Schrijft, bedenkt, tekent en realiseert (zich vaak dat het ook anders kon).

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Luk Balcer

Creatieve, lankmoedige agrariër // Schrijft, bedenkt, tekent en realiseert (zich vaak dat het ook anders kon).