De winnaar van de gratis social mediacampagne is bekend maar zal je verbazen!

De lijst van ‘mentions’ op Twitter

Heb ik gewonnen? Waar ga ik op vakantie? Vertel het mij!

  • Onze excuses mijnheer Balcer, maar gedurende die periode hebben wij helaas niets vrij. Wel kunnen we je een vakantie aanbieden in de periode van xx tem xx/xx.
  • Helaas mijnheer Balcer, we gaan niet in op je vraag, maar we kunnen je een korting aanbieden van xx euro in de periode van xx tem xx/xx.
  • Goed geschreven Mijnheer Balcer, maar we hebben reeds een social mediateam dat hiervoor zorgt. We wensen je veel succes toe in je zoektocht.

Social Media is véél meer dan advertenties plaatsen en dan wachten op return.

--

--

Creatieve, lankmoedige agrariër // Schrijft, bedenkt, tekent en realiseert (zich vaak dat het ook anders kon).

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Luk Balcer

Luk Balcer

685 Followers

Creatieve, lankmoedige agrariër // Schrijft, bedenkt, tekent en realiseert (zich vaak dat het ook anders kon).