Hasselt heeft het (helemaal) verkloot.

Hoe een centrumstad (on)bewust de toekomst van Limburg hypothekeert.

Een hoge dunk. Hasselt heeft het.

Hasselt heeft de reputatie binnen de provincie om het Antwerpen van Limburg te zijn. Genkenaren bekijken hun buren vaak als ‘dikke nekken’ en de vaandeldragers van de stadsbourgeoisie. Hun baseline ‘Hoofdstad van de Smaak’ werd reeds afgedaan als pretentieus. Volgens nieuwbakken burgemeester Nadia Vananroye wilden ze onderzoeken hoe Hasselaren denken over Hasselt vandaag en wat ze in de toekomst willen. Meer leiderschap, krachtig en efficiënt bleken de werkpunten. Helaas is er een verschil tussen wat de inwoners verwachten van een stadsbestuur en dat van een stadspositionering tegenover derden. Door ‘Hasselt heeft het.’ (Wat doet dat lelijk punt eigenlijk achter de claim?) blijven ze zich echter profileren als ziek in hetzelfde bedje en counteren ze niet de vooroordelen van anderen. Just my two cents…

--

--

Creatieve, lankmoedige agrariër // Schrijft, bedenkt, tekent en realiseert (zich vaak dat het ook anders kon).

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Luk Balcer

Creatieve, lankmoedige agrariër // Schrijft, bedenkt, tekent en realiseert (zich vaak dat het ook anders kon).