Het katoenen gordijn van Europa

In de ban van Nostradamus

Van Kolen en Staal naar Einde Verhaal.

Het einde van Europa als we het kennen.

Dankjewel Midden-Oosten!

Van Estland tot en met Griekenland zal zich een gordel van misnoegde landen zich verenigen als een nieuwe unie.

De tafellakenrevolutie

--

--

--

Creatieve, lankmoedige agrariër // Schrijft, bedenkt, tekent en realiseert (zich vaak dat het ook anders kon).

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Luk Balcer

Luk Balcer

Creatieve, lankmoedige agrariër // Schrijft, bedenkt, tekent en realiseert (zich vaak dat het ook anders kon).

More from Medium

Why Try Circling? Part 2

French Defenders of the Countryside

Tomb of the Unknowns

Thoughts on Polygamy….

Minimal pictorial illustration on polygamy by Xandrieth Xs