Het katoenen gordijn van Europa

In de ban van Nostradamus

Ik herinner mij een boek van pakweg 20 jaar geleden. Ik was toen in grote mate gefascineerd door de kwatrijnen van Nostradamus. Helaas is het boek ergens verloren gegaan maar mijn gedachten bleven indertijd hangen bij een stukje waarin de profeet schreef over het einde van de twintigste eeuw. “De stranden van Afrika zullen zwart zien en zij zullen massaal de oversteek maken naar het rijke Noorden”. Het bleef mij zo bij dat ik er zelfs tijdens een uitzending van Hautekiet op zaterdagochtend dit stukje kwatrijn aanhaalde.

Van Kolen en Staal naar Einde Verhaal.

De EGKS was een sterk idee. Het was nodig om te recupereren van het oorlogsgeweld dat ons continent jarenlang teisterde. En als iets goed gaat wil je het natuurlijk al te graag groter en breder zien. Macht moet groeien, weet je… Groei is de gemene deler van economische logica, gezond boerenverstand en historisch inzicht. Het was voorheen niet anders en het zal in de toekomst ook nooit anders zijn. Elke innovatie brengt een plethora van initiatieven met zich mee. In latere fases zullen diezelfde initiatieven samensmelten tot er uiteindelijk enkele grootmachten zullen overleven. Het is dan wederom wachten tot de volgende innovatie of historische mijlpaal. Je moet daar ook geen angst voor hebben. Je kan er niet aan ontsnappen. Het enige risico is dat al deze gaussiaanse bewegingen op een bepaald moment gaan samenvallen. Zolang ze asynchroon gebeuren kan de ene beweging de andere opvangen. Slechts wanneer ze samenvallen is er een verhoogde kans op revolutie, opstand en oorlog.

Het einde van Europa als we het kennen.

Ben ik een historicus? Neen. Heb ik een licentiaat Pol&Soc? No way. Wel ben ik reeds 35 jaar gefascineerd door geschiedenis, sociologie, filosofie en cultuur. Het is ronduit intrigerend maar even vaak schrikwekkend en luguber. Want wie met alle historische dingen rekening houdt en tegelijk de beweegredenen kent van culturen zal vandaag meer dan ooit beseffen dat we op een ramkoers zitten.

Dankjewel Midden-Oosten!

Het klinkt cynisch maar ik zie de vluchtelingenstroom van Afrika naar Europa als een opportuniteit en als een morele uitdaging. De politieke leiders die beweren dat het ze niet zagen aankomen zijn ronduit onbekwaam en mogen voor mij voor de rest van hun dagen in Calais en aan de Griekse kust de ellende gaan opruimen waar ze zelf voor gezorgd hebben.

Van Estland tot en met Griekenland zal zich een gordel van misnoegde landen zich verenigen als een nieuwe unie.

Die tijd is nù. Niet morgen, overmorgen of volgende week maar dit jaar. Misschien volgend jaar. Of in 2018. Maar de hervorming zal niet mals zijn. Over de beweegredenen van de Polen en omliggende landen ga ik het hier niet hebben maar die zijn meer dan latent aanwezig. Wat zal volgen is een opsplitsing tussen West- en Oost-Europa. Van Estland tot en met Griekenland zal zich een gordel van misnoegde landen zich verenigen als een nieuwe unie (Zie kaart bovenaan). Misnoegd om het stiefmoederlijk behandel van het Westen en uit angst om opgeofferd te worden voor de migratiestroom uit Afrika en de militaire druk vanuit de Sovjetunie. In de Mideuropese as zitten ze tussen hamer en aambeeld terwijl in de duffe kantoren van de Brusselse vetpotambtenaren het besef hiervan evenzeer zoek is als hun politieke moraal.

De tafellakenrevolutie

Het pleit zal hoe dan ook beslecht worden aan een rijk gevulde tafel. Een gevecht met verguld bestek. De conclusie zal zijn dat we allemaal nog onder één dak zullen blijven wonen, in hetzelfde bed zullen slapen, maar dat de matrassen en dekens gescheiden zullen zijn. Europa heeft dan ook geen alternatief en het compromis zal altijd beter zijn dan een revolutie.

--

--

Creatieve, lankmoedige agrariër // Schrijft, bedenkt, tekent en realiseert (zich vaak dat het ook anders kon).

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Luk Balcer

Luk Balcer

685 Followers

Creatieve, lankmoedige agrariër // Schrijft, bedenkt, tekent en realiseert (zich vaak dat het ook anders kon).