Het katoenen gordijn van Europa

Van Estland tot en met Griekenland zal zich een gordel van misnoegde landen zich verenigen als een nieuwe unie.

Een mideuropese as is een perfecte buffer tegen de instroom vanuit Afrika en het strategisch en militair sterke Rusland.

--

--

Creatieve, lankmoedige agrariër // Schrijft, bedenkt, tekent en realiseert (zich vaak dat het ook anders kon).

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store